Prohlášení o zpracování osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje sbíráme a zpracováváme v souladu se všemi platnými právními předpisy, zejména v kontextu zákona č. 110/2019 sb., O zpracování osobních údajů, zákona č. 480/2004, O některých službách informační společnosti a nařízení EP č. 2016/679 (GDPR). Zohledníme i jejich novely a také předpisy, které je v budoucnu nahradí.

1. Identifikace správce
Správcem osobních údajů je společnost ATODA Telemarketing spol. s r.o., se sídlem Lidická 2331/6a, 370 01 České Budějovice 7, ičo: 48115916 (dále jen „ATODA“). Pro uplatnění Vašich zákonných práv neváhejte kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Stejně tak je možné získat další informace ke zpracování osobních údajů.
Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. David Jirsa
ATODA Telemarketing spol. s r.o.
Lidická 2331/6a, 370 01 České Budějovice 7
Email: dpo@atoda.cz

2. Rozsah, účel zpracování a právní základy zpracování
Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá účelu, ke kterému byly získány, a o němž jste byl informován při předání osobních údajů.
Za účelem navázání smluvního vztahu jsou zpracovávány zejména identifikační a kontaktní údaje jako např. jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail - právním základem zpracování je jednání o uzavření smlouvy.
Za účelem poskytování nabídek obchodních schůzek, zvýhodněných obchodních nabídek, a ostatních činností, které jsou při získávání souhlasu součástí sdělených informací, jsou zpracovávány zejména kontaktní údaje. Rozsah odpovídá konkrétním činnostem zpracování.
Za účelem udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou zpracovávány zejména identifikační údaje, jako je jméno a příjmení, adresa. Právním základem zpracování je plnění právní povinnosti. Udělení souhlasu je možné realizovat telefonicky či písemně. V případě telefonické podoby může být společností ATODA pořizován hlasový záznam za účelem prokázání udělení souhlasu. Jeho uchování je oprávněným zájmem ATODA či třetí strany pro případ budoucího soudního sporu nebo kontroly ze strany ÚOOÚ.

3. Doba uložení údajů
Zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat po dobu plnění účelu, poskytování služby, případně do doby, než se rozhodnete zpracování osobních údajů omezit. Zpracování Vašich osobních údajů, pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu, bude probíhat jen do doby, než s ním vyslovíte nesouhlas. V ostatních případech budeme zpracovávat osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování. 

4. Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být předány pouze subjektům, které pro ATODA zajišťují technickou podporu, jako je např. poskytování služeb datových úložišť a administrativní činnosti, jako je např. vedení účetnictví. Tyto výše uvedené subjekty jsou zpracovateli osobních údajů a poskytují dostatečné záruky vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

5. Práva subjektu údajů
Mezi Vaše práva patří právo být informován o zpracování, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, omezení nebo výmaz, právo na přenositelnost a právo podat stížnost na ATODA v roli správce u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud zpracování probíhá z titulu oprávněného zájmu ATODA, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

 6. Webové stránky
Naše webové stránky využívají tzv. cookies. Zde si můžete přečíst pravidla používání cookies, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.