Whistleblowing

Pravidla pro podání oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“).

Kdo může oznámení podat:

Každý, kdo zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jiné obdobné činnosti pro společnost ATODA spol. s r.o. („Společnost“) nebo je či byl se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a v souvislosti s tím se dozvěděl o protiprávním jednání („Oznamovatel”), které porušuje příslušný právní předpis a tuto skutečnost oznámí či oznámil Společnosti (dále jen „Oznámení“).

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají, či nevykonávali pracovní, nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Co lze hlásit prostřednictvím Oznámení:

Možné protiprávní jednání u Společnosti, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje Zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Příslušná osoba

K posouzení přijatých Oznámení byla ustanovena příslušná osoba: Vít Rajnoch.

 

Jak lze Oznámení podat?

 1. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu v.rajnoch@atoda.cz.
 2. Telefonicky na čísle +420 775 173 504.
 3. Osobně Příslušné osobě, kdy podání osobního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, po žádosti Oznamovatele.
 4. Písemně poštou na adresu Lidická tř. 2331/6a, 370 01 České Budějovice, Česká republika, k rukám: Vít Rajnoch, s označením obálky Whistleblowing – neotevírat.

 

Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele před uplynutím lhůty.

V souladu s § 2 Zákona Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má u Společnosti dojít.

Ochrana Oznamovatele se vztahuje na každého Oznamovatele, který učiní Oznámení a splňuje Zákonem stanovená kritéria, tj. zejména, že má oprávněné důvody se domnívat, že se jeho Oznámení zakládá na pravdivých informacích. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou ovlivnit způsob prošetření Oznámení.

Oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena Příslušnou osobou. Na základě zjištěných skutečností budou v případě potřeby přijímána nápravná opatření.

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti

V režimu Zákona lze oznamovat určená protiprávní jednání také Ministerstvu spravedlnosti, a to na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

 

 

Whistleblowing

Pravidla pro podání oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“).

Kdo může oznámení podat:

Každý, kdo zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jiné obdobné činnosti pro společnost ATODA Tábor, spol. s r.o. („Společnost“) nebo je či byl se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a v souvislosti s tím se dozvěděl o protiprávním jednání („Oznamovatel”), které porušuje příslušný právní předpis a tuto skutečnost oznámí či oznámil Společnosti (dále jen „Oznámení“).

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají, či nevykonávali pracovní, nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Co lze hlásit prostřednictvím Oznámení:

Možné protiprávní jednání u Společnosti, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje Zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Příslušná osoba

K posouzení přijatých Oznámení byla ustanovena příslušná osoba: Vít Rajnoch.

 

Jak lze Oznámení podat?

 1. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu v.rajnoch@atoda.cz.
 2. Telefonicky na čísle +420 775 173 504.
 3. Osobně Příslušné osobě, kdy podání osobního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, po žádosti Oznamovatele.
 4. Písemně poštou na adresu Lidická tř. 2331/6a, 370 01 České Budějovice, Česká republika, k rukám: Vít Rajnoch, s označením obálky Whistleblowing – neotevírat.

 

Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele před uplynutím lhůty.

V souladu s § 2 Zákona Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má u Společnosti dojít.

Ochrana Oznamovatele se vztahuje na každého Oznamovatele, který učiní Oznámení a splňuje Zákonem stanovená kritéria, tj. zejména, že má oprávněné důvody se domnívat, že se jeho Oznámení zakládá na pravdivých informacích. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou ovlivnit způsob prošetření Oznámení.

Oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena Příslušnou osobou. Na základě zjištěných skutečností budou v případě potřeby přijímána nápravná opatření.

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti

V režimu Zákona lze oznamovat určená protiprávní jednání také Ministerstvu spravedlnosti, a to na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Máte zájem o více informací? Napište nám!
Ozveme se vám obratem. Děkujeme!
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.

Copyright © 2024 - ATODA - Všechna práva vyhrazena - Zpracování osobních údajů